ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดห้วยแก้ว ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
3
6
1
อบ.3
2
4
6
1
รวม อบ.
5
7
12
2
ป.1
7
8
15
1
ป.2
7
5
12
1
ป.3
6
4
10
1
รวมประถมต้น
20
17
37
3
ป.4
7
11
18
1
ป.5
4
11
15
1
ป.6
4
8
12
1
รวมประถมปลาย
15
30
45
3
รวมประถม
35
47
82
6
รวมทั้งหมด
40
54
94
8